Gợi Ý Các Tư Thế Phù Hợp Cho Từng Hình Dạng Dương Vật

<tc>Every Sex Position For Every Penis Type</tc>

Just like fingerprints, penises have many shapes, sizes, lengths, no penis is the same as another (or in other words, unique) Understand the type of penis My character will help you develop your strengths and take advantage of what you have by choosing the most suitable positions

 

Disseminating knowledge about the penis

The penis is a body part (not a muscle) made up mainly of spongy tissue. Spongy tissue filled with blood makes the penis erect, helping you perform sexual intercourse or self-masturbation.

It looks normal, but in fact the penis has a quite complex structure including: Penis head (tip), penis body (shaft) and foreskin. It is also where the urethra is located -  a long tube that connects from the bladder to the urethra (urethral opening) to carry urine and semen out.

 

Sunflower penis (upwards)

It will be shaped like a banana, and the penis will curve slightly upward when erect.

Advantage: Easily stimulates G-spot, A-spot and prostate

Suggested posture: Traditional posture and all its variations

 

Dương vật hướng dương (hướng lên trên) Sẽ có hình dạng như trái chuối, dương vật sẽ cong một chút lên trên khi cương cứng. Ưu điểm: Dễ dàng kích thích điểm G, điểm A và tuyến tiền liệt Gợi ý tư thế: Thế truyền thống và tất tần tật các biến thể của nó

 

Penis facing down

When erect, the penis will be shaped like an upside-down banana.

Advantages: Easily stimulates points running along the vagina and rectum.

Suggested positions: Penetration positions from behind like Doggy, The chair man,.

 

Dương vật hướng xuống Khi cương cướng dương vật sẽ có hình dạng như trái chuối ngược.  Ưu điểm: Dễ dàng kích thích các điểm chạy dọc âm đạo và trực tràng.  Gợi ý tư thế: Các tư thế thâm nhập từ phía sau như Doggy, The chair man,...

C-curved penis

When erect, the penis will curve slightly to the right. This shape requires you and your partner to cooperate to find the most suitable entry angle.

Advantage: Like two types of penis, downward and upward

Suggested pose: T-bone

 

Dương vật cong chữ C Khi cương cứng dương vật sẽ cong về bên phải một chút. Hình dạng này yêu cầu bạn và partner cần phải hợp tác tìm ra góc vào phù hợp nhất. Ưu điểm: Như hai loại dương vật hướng xuống và hướng lên Gợi ý tư thế: T-bone

 

Straight penis

When erect, the penis will be straight from the shaft to the tip of the head.

Advantages: All the advantages because any angle or position is easily suitable.

Suggested poses: All poses :) 

 

Dương vật thẳng Khi cương cứng dương vật sẽ thẳng tắp từ trục đến đỉnh đầu. Ưu điểm: Tất cả ưu điểm luôn rồi vì góc hay tư thế nào cũng dễ dàng phù hợp. Gợi ý tư thế: Tất cả tư thế :)

 

The penis that has a large body and a narrow head

This penis has a larger diameter at the body and gradually narrows at the tip

Advantage: Easy to penetrate due to small head, large body will increase stimulation and continuous friction when penetrating deeply.

Position suggestion: This penis shape is extremely suitable for anal sex. Be sure to use lots of lubricant gel and read this article to prepare well for "back door" love!

 

Dương vật có thân lớn, đầu hẹp Dương vật này có đường kính lớn hơn ở phần thân và thu hẹp dần ở đầu dương vật Ưu điểm: Dễ dàng xâm nhập do có phần đầu nhỏ, phần thân to sẽ tăng khả năng kích thích và ma sát liên tục khi vào sâu.  Gợi ý tư thế: Dáng dương vật này cực kì phù hợp cho quan hệ tình dục lỗ hậu. Lưu ý sử dụng nhiều gel bôi trơn và đọc thêm bài viết này để chuẩn bị tốt cho cuộc yêu “cửa sau nhé

 

The penis that has a narrow body and a large head

Also known as a hammer-type penis with a long, slender body and a large head, all the necessary conditions for "nailing" :)

Advantages: The large head will create additional stimulation for the vaginal wall or anal wall, continuously friction and stimulation.

Suggested positions: Traditional and horseback riding positions. Be sure to choose positions that help your partner expand the vagina to make it easier for the penis to penetrate.

 

Short penis, small circumference

Most men will be extremely self-conscious about this "little brother", but that's okay, you don't need a huge penis like Pornhub to make her climax.

Suggested position: Doggy - makes it easier for you to penetrate deeper

 

Dương vật ngắn, chu vi nhỏ Hầu hết nam giới sẽ vô cùng tự ti với “thằng em” này, nhưng không sao mà, bạn không cần dương vật khủng như Pornhub để làm nàng lên đỉnh đâu. Gợi ý tư thế: Doggy - giúp bạn dễ dàng vào sâu hơn

 

Short penis, but thick girth

Short and strong, with the advantage of a chubby body, you will easily stimulate the vaginal/anal wall. Fact: There are many nerves in the "door" so both length and length can create pleasure.

Suggested position: Use lots of lubricating gel, penetrate slowly so your partner has time to get used to the size. Miss is still Doggy, runner-up is Downward-facing

 

Average penis length, average circumference

Congratulations, the size is neither too big nor too small, it is extremely suitable for all types of positions. You can do whatever you like!

 

The penis that is long and thick

The size of the guys in Pornhub! That sounds great, but a penis that is too big can also bring some disadvantages to men, especially for Asian women when the average vaginal depth is from 8-11cm, men It's 12cm, just beautiful. Too long or too thick can make sexual intercourse a bit more difficult because it is difficult to enter, "sticky" and painful.

Advantages: Although the above average size will make it difficult for you two at first, it's okay, the vagina can expand to fit your size

Position suggestion: Use lots of lubricating gel. Prioritize positions that women can control such as Horseback Riding (Cowgirl)

 

Dương vật dài và dày Kích cỡ hàng họ của các anh trong Pornhub! Nghe thì tuyệt thật đó, như dương vật to quá cũng có thể mang lại một số bất cập cho các anh em đó nha, đặc biệt là đối với bạn nữ châu Á khi trung bình chiều sâu âm đạo từ 8-11cm, nam giới là 12cm vừa đẹp. Quá dài hoặc quá dày có thể khiến quá trình quan hệ cật lực hơn một chút vì khó vào, “thốn” và đau rát. Ưu điểm: Tuy kích thước trên trung bình sẽ làm khó hai bạn ở thời gian đầu nhưng không sao, âm đạo có thể giãn nở để phù hợp với kích cỡ của bạn Gợi ý tư thế: Sử dụng nhiều gel bôi trơn. Ưu tiên các tư thế mà bạn nữ có thể kiểm soát được như Cưỡi ngựa (Cowgirl)

 

The penis is long but the girth is small

Shaped like a pencil, long and narrow.

To take full advantage of this type of penis, prioritize positions with your legs closed. Creates a narrow, tight space when penetrating. Can be combined with Kagel!

Suggested positions: Spooning, the celo, the cobra,.

 

What about the penis color?

Completely does not affect physiological and reproductive functions.

The penis can range in color from pink to “dark”, all determined by the color of melanin. An increase in testosterone can also cause the skin to become darker (brown or gray). Blood circulation during an erection can cause the penis to appear red or even purple.

 

Circumcised vs. uncircumcised penis

About 37 - 39% of men have been circumcised. This means that whether you have a foreskin or not does not affect the sexual intercourse process.

Tip: Always use lubricant whether you have a foreskin or not

Knowledge: Adult men should be circumcised if: The foreskin is too long, too narrow, obstructed and often inflamed.

Why circumcision is needed: Circumcision makes cleaning the "little guy" easier, ensuring penis hygiene. Because the area underneath the foreskin easily accumulates sebum, dirt, genital sebum, urine, bacteria, and yeast. If not cleaned regularly, bacteria can multiply rapidly, causing inflammation of the foreskin and glans.

 

Tại sao cần cắt bao quy đầu: Việc cắt bao quy đầu giúp việc vệ sinh “cậu nhỏ” dễ dàng hơn, bảo đảm vệ sinh dương vật. Bởi vùng bên dưới lớp da quy đầu dễ tích tụ bã nhờn, cặn bẩn, bựa sinh dục, nước tiểu, vi khuẩn, nấm men. Nếu không được vệ sinh sạch sẽ thường xuyên, vi khuẩn có thể sinh sôi nhanh, gây viêm nhiễm bao quy đầu và quy đầu.

 

Penis "Grower" and "Shower"

The Shower penis will maintain almost the same size whether you are erect or not. No one has been able to explain this, but according to some research, this is a completely normal and common phenomenon.

Grower's penis is completely opposite in that the size before erection and after erection will have a significant difference (I don't think it's big, but it's unbelievably big) 

 

What size penis is considered standard? And does size matter?

There is no standard measure for a "standard penis". And whether size is important, the answer is: YES and NO depends on perspective and personal preferences. Most importantly, you must be truly comfortable with yourself. Accepting your brother's size and shape can help you feel more sexually confident. But confidence is also a type of attractiveness!

Therefore, instead of worrying and feeling self-conscious about your younger brother, you can:

 • Exercise or take advantage of other body beauties
 • Change your thinking about size
Không có thước đo nào quy định “dương vật đạt chuẩn
 
 

Suggested exercises to improve size

Note: Rung Rung recommends that you consult your doctor before doing this.

 

Manual Stretch:
 • Grip the head of your penis tightly.
 • Pull the penis up, stretching it for 10 seconds.
 • Pull the penis to the left for 10 seconds, then the right.
 • Repeat twice daily, 5 minutes each time.

 

Jelqing:
 • Make an O shape using your thumb and ring finger.
 • Place this O shape on the penis muscle.
 • Gradually move your thumb and ring finger up the penile muscle toward the tip, applying light pressure.
 • Repeat every day for about 20 to 30 minutes. Use caution and reduce pressure if there is any pain.

 

 

Information source:

https://www.healthline.com/health/types-of-penises#types

https://www.nature.com/articles/s41443-018-0053-3?utm_medium=affiliate&utm_source=commission_junction&utm_campaign=CONR_PF018_ECOM_GL_PHSS_ALWYS_DEEPLINK&utm_content=textlink&utm_term=PID100090071&CJEVENT=0d0a4fe9b61411ee819f41a40a18b8fb

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.